Algemene voorwaarden.

Download (.pdf)

Artikel 1. Definities
1.1. Uw Business Online B.V.: gevestigd te Bunschoten-Spakenburg aan de Amersfoortseweg 28a (3751LK) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 69709467.1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Uw Business Online B.V. een overeenkomst heeft afgesloten.1.3. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Uw Business Online B.V. zijn deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse ICT Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Uw Business Online B.V. alleen bindend indien en voor zover deze door Uw Business Online B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Indien bepalingen afwijken van of niet zijn opgenomen in de overeenkomst, zijn de bepalingen in deze Algemene voorwaarden van toepassing. Mochten er bepalingen zijn die tevens afwijken van of niet in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, dan zijn de bepalingen van de Nederlandse ICT Voorwaarden van toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming en uitvoering overeenkomst
3.1. Uw Business Online B.V. houdt zich bezig met ‘Merkidentiteit en Strategie’, ‘Design’, ‘Development’ en ‘Marketing’.

3.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de door Uw Business Online B.V. toegezonden offerte voor akkoord heeft ondertekend.

3.3. Op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de gesloten overeenkomst, staat omschreven in de toegezonden offerte door Uw Business Online B.V. aan de Opdrachtgever.

3.4. Uw Business Online B.V. is gerechtigd om derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

3.5. Uw Business Online B.V. is gerechtigd om aangevraagde opdrachten van de Opdrachtgever te weigeren.

Artikel 4. Verplichtingen Uw Business Online B.V.
4.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Uw Business Online B.V. dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

4.2. Uw Business Online B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen zijn diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Uw Business Online B.V. worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Uw Business Online B.V. uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaalbaarheid in de overeenkomst is omschreven.

4.3. Uw Business Online B.V. spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Uw Business Online B.V. zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.

4.4. Uw Business Online B.V. spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 5. Verplichtingen Opdrachtgever
5.1. Opdrachtgever stelt Uw Business Online B.V. steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

5.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat Uw Business Online B.V. het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.

5.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Uw Business Online B.V, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Uw Business Online B.V. zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

5.4. Opdrachtgever vrijwaart Uw Business Online B.V. van alle juridische claims met betrekking tot de door Uw Business Online B.V. opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

5.5. Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.

5.6. Zonder toestemming van Uw Business Online B.V. is het Opdrachtgever verboden de door Uw Business Online B.V. verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

5.7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

5.8. Uw Business Online B.V. heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Uw Business Online B.V. niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

5.9. Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Uw Business Online B.V. en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Uw Business Online B.V. mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.

5.10. Het door Opdrachtgever aan Uw Business Online B.V. geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Uw Business Online B.V. en Opdrachtgever.

5.11. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Uw Business Online B.V. dat al het door Opdrachtgever aan Uw Business Online B.V. verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Uw Business Online B.V. te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

5.12. Opdrachtgever verklaart 18 jaar of ouder te zijn. Onder de 18 jaar moet de ouder of voogd ondertekenen.

Artikel 6. Offertes
6.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

6.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Uw Business Online B.V. het recht de prijzen hierover aan te passen.

6.3. Offertes van Uw Business Online B.V. zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 7. Prijzen
7.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

7.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Uw Business Online B.V. zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

7.3. Uw Business Online B.V. is gerechtigd om de overeengekomen prijzen te wijzigen indien er sprake is van meer- of minder werk ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8. Levertijd
8.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Uw Business Online B.V. wordt ontvangen.

8.2. Door Uw Business Online B.V. opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3. In geval van overschrijding van overeengekomen levertijden, door welke oorzaak ook, ontstaat geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen.

8.4. De in deze algemene voorwaarden voor Uw Business Online B.V. genoemde termijnen, zijn nimmer fatale termijnen. Indien sprake is van overschrijding van een dergelijke termijn, dient de Opdrachtgever Uw Business Online B.V. eerst in gebreke te stellen.

Artikel 9. Wijziging opdracht
9.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

9.2. Indien Uw Business Online B.V. door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Uw Business Online B.V. gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen, heeft hij het recht om het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom
10.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Uw Business Online B.V. of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

10.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

10.3. Het is Uw Business Online B.V. toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Uw Business Online B.V. door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

10.4. Indien de Opdrachtgever de verplichtingen die voortvloeien uit de hierboven, onder artikel 10, genoemde verplichtingen overtreedt, is hij een boete van € 50.000,- aan Uw Business Online B.V. verschuldigd voor elke overtreding vermeerderd met
€ 150,- voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheid voor Uw Business Online B.V. om de daadwerkelijk geleden schade op de Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 11. Ontwikkeling van programmatuur
11.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Uw Business Online B.V. zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.

11.2. Uw Business Online B.V. is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

11.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

11.4. Uw Business Online B.V. heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.

Artikel 12. Gebruiksrechten
12.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent Uw Business Online B.V. Opdrachtgever het niet- exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

12.2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

12.3. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 13. Domeinnamen en IP-adressen
13.1. Indien is overeengekomen, dat Uw Business Online B.V. voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

13.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Uw Business Online B.V. vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

13.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Uw Business Online B.V., waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

13.4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Uw Business Online B.V. tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Uw Business Online B.V. geen bemiddeling heeft verleend.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
14.1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Uw Business Online B.V., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is slechts Uw Business Online B.V. daartoe bevoegd.

14.2. De door Uw Business Online bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Uw Business Online.

14.3. Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Uw Business Online te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

14.4. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.

14.5. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Uw Business Online B.V. van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Uw Business Online sluit met haar Opdrachtgevers.

14.6. Alle door Uw Business Online B.V. ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Uw Business Online B.V. voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

14.7. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Uw Business Online B.V. niet nakomt is Uw Business Online B.V. zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde producten en/of diensten terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Uw Business Online B.V. op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 Artikel 15. Betalingsvoorwaarden
15.1. Opdrachtgever dient de door Uw Business Online B.V. uitgeschreven rekeningen via overmaking op het rekeningnummer van Uw Business Online B.V. te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient ten hoogste 21 dagen na het uitschrijven van de rekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.15.2. Alle door Uw Business Online B.V. uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.15.3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

15.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van (1) faillissement wordt verklaard, (2) surseance van betaling aanvraagt dan wel (3) algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, (4) Opdrachtgever onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent, (5) de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, (6) Opdrachtgever overlijdt en voorts, (7) indien deze in liquidatie treedt of (8) wordt ontbonden.

15.5. In bovenstaande gevallen heeft Uw Business Online B.V. voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen, te ontbinden of op te schorten, onverminderd het recht van Uw Business Online B.V. vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. Onze prijzen zijn excl. 21% B.T.W. en worden jaarlijks gefactureerd tenzij anders aangegeven.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
16.1. Uw Business Online B.V. aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

16.2. De totale aansprakelijkheid van Uw Business Online B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan €500,-.

16.3. Aansprakelijkheid van Uw Business Online B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

16.4. Buiten de in artikel 15.2 genoemde gevallen rust op Uw Business Online B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 15.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Uw Business Online B.V.

16.5. De aansprakelijkheid van Uw Business Online B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Uw Business Online B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Uw Business Online B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Uw Business Online B.V.. in staat is adequaat te reageren.

16.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Uw Business Online B.V. meldt.

16.7. Alle aanspraken van de Opdrachtgever vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.

16.8. Opdrachtgever vrijwaart Uw Business Online B.V. voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Uw Business Online B.V. geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

16.9. Uw Business Online B.V. mag vertrouwen op de juistheid, c.q. de volledigheid van de gegevens zoals deze door de Opdrachtgever zijn verstrekt. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen naar aanleiding van onjuistheden, c.q. onvolledigheden van de verstrekte gegevens.

Artikel 17. Overmacht
17.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Uw Business Online B.V. door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Uw Business Online B.V. kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de Opdrachtgever.

Artikel 18. Duur en beëindiging
18.1. De overeenkomst voor hosting diensten wordt aangegaan voor tenminste een periode van drie maanden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien door partijen schriftelijk niets anders wordt overeengekomen, wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van drie maanden.

18.2. De overeenkomst voor de dienst ‘website of webshop’ per maand wordt aangegaan voor tenminste een periode van twee jaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien door partijen schriftelijk niets anders wordt overeengekomen, wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van een kwartaal.

18.3. De overeenkomst voor marketingdiensten wordt aangegaan voor tenminste een periode van drie maanden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van drie maanden.

18.4. Alle overeenkomsten voor development of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen.

18.5. De overeenkomst voor hosting diensten kan uitsluitend schriftelijk en aangetekend worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

18.6. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Uw Business Online B.V. het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Uw Business Online B.V. op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

18.7 Indien de opdrachtgever voortijdig het overgekomen contract wilt verbreken is hij verplicht 90% van de overgebleven contract waarde te betalen

Artikel 19. Geheimhouding en privacy
19.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan de door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

19.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

19.3. Uw Business Online B.V. registreert en bewaart persoonsgegevens van de Opdrachtgever. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) van toepassing. Deze verordening bevat regels met betrekking tot onder andere het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht.

19.4. De privacy van de Opdrachtgever wordt gewaarborgd met betrekking tot de bescherming van zijn persoonsgegevens. Uw Business Online B.V. zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor Uw Business Online B.V. deze heeft verkregen.

19.5. De persoonsgegevens van de Opdrachtgever worden slechts aan derden verstrekt met schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever.

19.6. De Opdrachtgever heeft recht op inzage en afschrift van zijn/haar door Uw Online B.V. geregistreerde persoonsgegevens binnen redelijke termijn, tenzij het belang van derden hierdoor onevenredig wordt geschaad.

Artikel 20. Personeel
20.1. Opdrachtgever zal werknemers van Uw Business Online B.V. die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.

20.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Uw Business Online B.V. voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Uw Business Online B.V. in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uw Business Online B.V. Onder werknemers van Uw Business Online B.V. worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Uw Business Online B.V. of van één van de aan Uw Business Online B.V. gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Uw Business Online B.V. of van één van de aan Uw Business Online B.V. gelieerde ondernemingen waren.

20.3 Indien de Opdrachtgever de verplichtingen die voortvloeien uit de hierboven, onder artikel 20, genoemde verplichtingen overtreedt, is hij een boete van € 50.000,- aan Uw Business Online B.V. verschuldigd voor elke overtreding vermeerderd met
€ 150,- voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheid voor Uw Business Online B.V. om de daadwerkelijk geleden schade op de Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 21. Wijzigingen en vindplaats Algemene Voorwaarden
21.1. Uw Business Online B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

21.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Uw Business Online B.V. of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

21.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

21.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

21.5. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website van Uw Business Online B.V. en zijn voor eenieder toegankelijk.

21.6. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 22. Klachtenregeling/Reclame
22.1. Bij gebreke van verplichtingen van Uw Business Online B.V. dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Uw Business Online B.V.

22.2. De termijn voor het afhandelen van de reclame is acht dagen. De termijn gaat lopen vanaf het moment dat de reclame door Uw Business Online B.V. is ontvangen.

22.3. Indien Uw Business Online B.V. de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.

22.4. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.

22.5. Reclame schort (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever niet op.
Artikel 23. Geschillen en toepasselijk recht.

23.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en de algemene voorwaarden van Nederland ICT. Het bovengenoemde geldt ook indien aan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

23.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

23.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde Nederlandse rechter.

23.4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling te beslechten.

Menu

  • Home
  • Over UBO
  • Cases
  • Vacatures

Voor vastberaden
ondernemers.

Contact

Amersfoortseweg 28
3751 LK, Bunschoten-Spakenburg

Econtact@uwbusinessonline.nl
T030 700 97 63